Sermon – St Matthew’s 2017-Aug-27 – Sharon Van Doorene

      Sermon - St Matthews 2017-Aug-27

Apologies for the poor sound quality on this recording – Gavin

 

Bible Reading 27 Aug 17 8-00